กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ (ที่ปรึกษา)
1. นพ.ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวเวชศาสตร์ และอายุรศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครพนม
2. นพ.พนัส วงษ์เกลียวเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
3. พญ.ยุวพร จิระวงศ์ประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายธีระพล ปัญนาวี สาธารณสุขอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายอภิชาต แก้วชนะ สาธารณสุขอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายสมศักดิ์ ยุบลพันธ์ สาธารณสุขอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายกิตติพงษ์ พรหมคนเมือง สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายราชันย์ เท้าพา สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

บรรณาธิการ
ว่าที่ร้อยตรี ชนินธร อุรเคนทร์ศิริโชค หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสาวศิราภรณ์ วงรินยอง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนปอแดง อำเภอสุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

กองบรรณาธิการ
1. ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. ดร.ณัฐกร นิลเนตร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. ดร.วานิช รุ่งราม กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
4. ดร.สุรชัย พิมพา อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. ดร.นครินทร์ ประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง จังหวัดนครราชสีมา
6. นางสาววรณี กรีเทพ อาจารย์ประจำหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
7. นางสาวประภากร ศรีสง่า อาจารย์ประจำวิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม
8. นางสาวสาวิตรี เชื้อแก้ว ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนากลาง (ด้านบริหาร) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
9. นางสาวจำปานาฏ มงคลเคหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
10. นายเสรี มอญขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
11. นายสงบ ชาสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายวิทยา ธรรมวงศา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
13. นางสาวศิริขวัญ กัญหา งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
14. นางกรองแก้ว จันทร์ตระกูล หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลนครพนม
15. นายทวีศักดิ์ ประกอบมัย งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
16. นางสาววิลาสิณี ทองบุ หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
17. นายอุดม พงษ์พิละ กลุ่มงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คณะทำงาน
1. นางจันทร์จีฬา วิจิตรพล หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายชาญยุทธ ผ่องแผ้ว หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายภิญโญ ชัยงามเมือง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
4. นางสาววรารักษ์ แม้นศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. นพ.ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวเวชศาสตร์ และอายุรศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครพนม
2. นพ.พนัส วงษ์เกลียวเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
3. พญ.ยุวพร จิระวงศ์ประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5. ดร.ณฐกร นิลเนตร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6. ดร.วานิช รุ่งราม กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
7. ดร.สุรชัย พิมพา อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. ดร.นครินทร์ ประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง จังหวัดนครราชสีมา
9. ว่าที่ร้อยตรี ชนินธร อุรเคนทร์ศิริโชค หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู