ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

2.แผนงานชมรมจริยธรรม

รายงานผลชมรมจริยธรรมฯ ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน