ผลงานวารสารตีพิมพ์

วารสารวิชาการสาธารณสุขและทางการแพทย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566)
ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารวิชาการ

เอกสารประกอบการประกวด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ประจำปี 2566
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

สรุปผลการดำเนินงานโควิด ครั้งที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์

สรุปผลการดำเนินงานโควิด ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์

สรุปผลการดำเนินงานโควิด ครั้งที่ 3
ดาวน์โหลดไฟล์

สรุปผลการดำเนินงานโควิด ครั้งที่ 4
ดาวน์โหลดไฟล์