ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ระบบรายงาน ฯ (msrs) จะปิดในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 24.00 น.)

ไตรมาสที่ 4

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
    รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
    นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566
    และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ไฟล์ที่ 1
2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) ตามตัวอย่างหน้า 106
    ไฟล์ที่ 1
    ไฟล์ที่ 2
    ไฟล์ที่ 3
    ไฟล์ที่ 4
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน