2566-08-09 ประชุม พชอ.ด้านการควบคุมโรค

การประชุม พชอ.ด้านการควบคุมโรค วันที่ 9 สิงหาคม 2566           นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนากลาง เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงาน พชอ.ด้านการควบคุมโรค โดยมีนากยกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค รพ.สต. และประธาน อสม.ทุกตำบลเข้าร่วมประชุม โดยนายธีระพล ปัญนาวี ได้เน้นมาตรการในการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการควบคุมโรคระดับอำเภอ

Continue Reading2566-08-09 ประชุม พชอ.ด้านการควบคุมโรค